In 1897 ontwikkelt Sigmund Freud het psychoanalytische concept aangaande het Oedipuscomplex. Deze analyse gaat uit van de Griekse mythe waarin koning Laios bij de geboorte van zijn zoon Oedipus, gewaarschuwd wordt dat Laios vermoord zal worden door zijn zoon. De koning snijdt de pezen van de voeten van de jongen door en gebied een knecht zijn zoon door het bos naar de voet van de bergen te brengen en daar achter te laten. De knecht liet het kind echter achter bij een herder die hem weer doorgaf aan koning Polybus in Korinthe. Oedipus groeit op en verneemt het verhaal over het orakel dat voorspelde dat hij zijn vader zal vermoorden. Onwetend dat Polybus niet zijn biologische vader is verlaat hij Korithe en trekt de wereld in. Onderweg raakt hij in conflict met een oudere man en zijn knecht en doodt beide. Onwetend dat de oudere man zijn biologische vader is trekt hij verder naar Thebe. De stad wordt geteisterd door een sfinx die een ieder dood die zijn raadsel niet kan oplossen. Oedipus lost het raadsel op, wordt gekroond tot koning en huwt de weduwe van de vorige koning. Oedipus die pas later verneemt dat zijn vrouw, zijn biologische moeder is steekt de ogen uit van de boodschapper, wordt verbannen uit Thebe en vervloekt de natuur. Hij zal niet terugkeren naar Thebe en zijn zonen, geboren uit het huwelijk met zijn moeder regeren om en om de stad.
Wat heeft voorgaande te maken met het werk van Max Ernst. Alles. Hij was mede oprichter van de kunststroming het Surrealisme in de jaren 1920. Een stroming die sterk leunde op de bevindingen van Sigmund Freud en zijn onderzoek naar de psyche van het kind. De automatische beweging staat centraal in de creatie in woord en beeld. Hierbij staat de fantasie van het kind in de gedaante van de volwassene centraal. De student filosoof was als kind al gefascineerd door het bos. Een georganiseerde ondoordringbare chaos waar van alles kon gebeuren. Max Ernst schilderde zijn leven lang de bossen van zijn geest. Zijn alter-ego, de fantasie vogel en de verteller van het verhaal van Max Ernst duikt regelmatig op in zijn werken. Deze jackalope, die naast verteller ook de ‘verlichter’ is, duikt op in 1929. De litho ‘Blue Forest’ uit 1962 is een variatie op de uit 1958 stammende litho ‘Forest at dawn’ waarbij de kunstenaar afstapt van het verticale bos. Wie goed zoekt herkent de Loplop verstopt in beide werken.

In 1897 Sigmund Freud developed the psychoanalytical concept concerning the Oedipus complex. This analysis is based on the Greek myth in which King Laios, at the birth of his son Oedipus, is warned that Laios will be murdered by his son. The king cuts the tendons of the boy’s feet and orders a servant to take his son through the forest to the foot of the mountains and leave it there. However, the servant left the child with a shepherd who passed it on to King Polybus in Corinth. Oedipus grows up and learns the story about the oracle that predicted he would kill his father. Ignorant that Polybus is not his biological father, he leaves Korithe and moves into the world. On the way he gets into conflict with an older man and his servant and kills both. Ignorant that the older man is his biological father, he moves on to Thebes. The city is plagued by a sphinx that will kill anyone who can not solve his riddle. Oedipus solves the riddle, is crowned king and marries the widow of the previous king. Oedipus who only later learns that his wife is also his biological mother stabbes out the eyes of the messenger. For this he is banished from Thebes. He will not return to Thebes and his sons, born from the marriage with his mother, reign around and around the city.
What does the previous story have to do with the work of Max Ernst? Everything. He was co-founder of the art movement Surrealism in the 1920s. A movement that relied heavily on the findings of Sigmund Freud and his research into the psyche of the child. Automatic movement is key to the creation of art in word and image. the fantasy of the child in the shape of the adult is central. The student philosophy was already fascinated by the forest as a child. An organized impenetrable chaos where everything could happen. Max Ernst painted the forests of his mind throughout his life. His alter-ego, the fantasy bird and the storyteller of Max Ernst’s story pops up regularly in his works. This jackalope, which is next of the narrator also the ‘enlightener’ , turns up in 1929. The lithograph ‘Blue Forest’ from 1962 is a variation on the 1958 lithograph ‘Forest at dawn’ in which the artist abandons the vertical forest. If you look closely you will find the Loplop in both works.