Het verhaal van Daphnis en Chloe stamt uit de 2e eeuw na Christus en wordt toegeschreven aan Longus, een verder onbekend schrijver. De te vondeling gelegde kinderen groeien samen op. De een wordt geitenhoeder en de ander schapenhoeder en samen hoeden ze de kuddes. In de buurt van de kuddes houdt zich een wolf op. Een vrouwtje met jonkies. Om te voorkomen dat de schapen aangevallen worden door de wolf bouwen Daphnis en Chloe een val om de wolf te vangen. Dit pakt verkeerd uit en de geiten vallen erin. Ook Daphnis die een geit achterna zit misstapt zich, valt in de val en landt bovenop de geiten. Hier begint het eigenlijke verhaal. Chloe gebruikt haar bh als een touw om zo Daphnis te helpen uit de val te klimmen. De kinderen in de leeftijd van 13 en 15 ontdekken gevoelens waar ze zich nog niet over verbazen. Die ze nog niet herkennen. Chloe wast Daphnis zijn rug om het incident te verbergen en bedenkt zich dat hij best knap is. Telkens als de twee op de grens staan de liefde te ontdekken, wordt er door de schrijver een gebeurtenis opgeworpen waardoor dit in de kiem wordt gesmoord.
In 1952 trouwt Chagall met Valentina Brodsky en tijdens hun huwelijksreis naar Italie en Griekenland, maakt hij de eerste gouaches voor de serie Daphnis en Chloe die in 1961 verschijnt. Na het overlijden van Bella in 1944 was Chagall te ontdaan om nog de rust te vinden te schilderen als voorheen. Het huwelijk met Valentina in 1952 en hun lange huwelijksreis helpt Chagall zijn nieuwe toekomst te omarmen. Werkend aan de serie Daphnis en Chloe, kon hij alles wat gebeurt was een plaats geven in zijn leven en de transparante in werken kwam weer terug. Het onderwerp van Daphnis en Chloe komt regelmatig terug in zijn werk. Zo ook in deze litho uit 1962 waarin Chagall het verhaal van Daphne en Chloe gebruikt om zijn eigen tegenslagen en verwerking hiervan te verbeelden.

The story of Daphnis and Chloe dates from the 2nd century AD and is attributed to Longus, an unknown writer. The children were foundlings and grew up together. The one becomes a goat herder and the other a shepherd and together they manage the herds. A wolf is living in the vicinity of the herds. A female with youngsters. To prevent the sheep from being attacked by the wolf, Daphnis and Chloe build a trap to catch the wolf. This goes wrong and the goats fall into it. Daphnis who is chasing a goat also misplaces himself, falls into the trap and lands on top of the goats. Here the actual story begins. Chloe uses her bra as a rope to help Daphnis climb out of the trap. The two children between the ages of 13 and 15 discover feelings that they are not surprised about yet. They do not recognize them. Chloe washes Daphnis his back to hide the incident and thinks he is pretty handsome. Every time the two are on the border to discover love, an event is raised by the author so that this is nipped in the bud.
In 1952 Chagall marries Valentina Brodsky and during their honeymoon to Italy and Greece, he makes the first gouaches for the series Daphnis and Chloe which appears in 1961. After the death of Bella in 1944 Chagall was too restless to find the peace to paint as before. The marriage with Valentina in 1952 and their long honeymoon helps Chagall to embrace his new future. Working on the Daphnis and Chloe series, he was able to give everything that happened a place in his life and transparcy in his work came back. The subject of Daphnis and Chloe regularly is subject in his work. This is also the case in this 1962 lithograph in which Chagall uses the story of Daphne and Chloe to depict his own setbacks and how he manages to overcome them.