De werken van Gilbert & George zijn grof, oordelend, agressief, aanvallend en controversieel. In 1967 verheffen ze, bij gebrek aan financiele middelen, zichzelf tot kunstwerk. Vanaf dat moment zien we de twee heren constant terug in de werken die ze maken. Het zaadje van hun controverse wordt gepland in begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Geconfronteerd met homohaat besluiten ze hun kunstenaarschap te gebruiken om de maatschappelijke orde en de gevestigde opinie te confronteren. De aanval op de heilige huisjes wordt ingezet en het werk stoelt op twee pijlers; de heren zelf als onderwerp en de iconografie als metafoor. Zowel het kleurgebruik als de opbouw van de werken doet sterk denken aan de kleine religieuze iconen waarop Maria of Jezus staan afgebeeld, vergezeld van een Latijnse tekst. De punkbeweging heeft grote invloed op de heren. De vrijheid om je ongenoegen uit te schreeuwen en tegen alles aan te schoppen werkt bevrijdend. Ondanks dat de heren, gekleed in tweed, zo uit een jaren vijftig film gestapt kunnen zijn, adopteren ze de agressie waarmee de punk gepaard gaat. Het werk geeft altijd een uit verband gerukte werkelijkheid weer. Waar in de jaren zeventig het werk voornamelijk nog heel donker is, neemt in de jaren tachtig de kleur de functie over van de duisternis en begint satire een belangrijke rol te spelen. In de serie ‘Fates’, gebaseerd op glas in lood ramen, gemaakt in 2005 komt alles samen. Wie de naam Andy Warhol hoort, denkt meteen aan Campbell Soup of Sticky Fingers van de Rolling Stones. Bij Gilbert & George ligt dat anders. Het eerste wat in je opkomt zijn twee mannetjes keurig in pak, zij aan zij als twee wolven in schaapskleren. Het werk van Gilbert & George wordt tegenwoordig alom geprezen en de controversie is grotendeels vergeten. Net als bij de punkbeweging is het werk van Gilbert & George onder invloed van de tijd en de verharding van de maatschappij geannexeerd en gemeengoed geworden. Aan kunst die niks vraagt of eist van de toeschouwer hebben de heren geen boodschap. Kunst moet confronterend, schokkend en veeleisend zijn. Oftewel; ‘In your face.

The works of Gilbert & George are rude, judgmental, aggressive, offensive and controversial. From 1967 when, in the absence of financial resources, they elevated themselves to art, we see the two gentlemen appear in their works of art. The seed of their controversy is planned in the early seventies of the last century. Faced with homophobia, they decide to use their artistry to confront social order and the established opinion. The attack on the holy houses rests on the two pillars on which their work is based. They use theirselves as subject and the iconography as a metaphor. Both the use of color and the structure of the works are strongly reminiscent of the small religious icons depicting Mary or Jesus, accompanied by a Latin text. The punk movement has a big influence on the two gentlemen. The freedom to shout out your displeasure and kicking against the establishment is liberating. Despite looking like they have stepped out of a fifties movie, they adopt the aggression with which punk goes hand in hand. The works always reflect a distorted reality. Whereas in the seventies the work is still very dark, in the eighties the color takes over the function of darkness and satire begins to play an important role in their work. In the series ‘Fates’, based on stained glass windows, made in 2005 everything comes together. Whoever hears the name Andy Warhol immediately thinks of Campbell Soup or Sticky Fingers from the Rolling Stones. This is different with Gilbert & George. The first thing that comes to mind are two males neatly in suit, side by side. The work of Gilbert & George is widely praised today and the controversy of these wolves in sheepsclothes, is largely forgotten. As with the punk movement, the work of Gilbert & George has been annexed under the influence of time and the hardening of society and has become common property. The gentlemen have no message about art that does not ask or demand anything from the spectator. Art has to be confrontational, shocking and demanding. In other words; ‘In your face’.